Projektopfølgning

Scope management indebærer at fremdriften i projekter vurderes ud fra en måling af de leverede function point i forhold til det samlede forventede omfang. Dette kan bedst ske ved at måle omfanget af leverede og testede funktioner.

Den målte fremdrift og de opsamlede data om forbrugte ressourcer benyttes til vurdering af produktiviteten. Denne vurdering kan sammenholdes med de normtal, der blev brugt ved projektplanlægningen, og forskellene kan indgå i overvejelser om tilretning af planen for det resterende arbejde i projektet.

Resultatet af denne ydelse er, at projektopfølgningen baseres på faktuelle forhold og at man får størrelse på eventuelle problemer. Der bliver skabt gennemsigtighed omkring ændringer og ledelsen får lettere ved at gennemskue konsekvensen af valgte korrigerende handlinger. Der skabes grundlag for forståelse af årsagerne til ændringer i projektplanerne.